Start > Umowa i warunki użytkowania i korzystania z serwisu SzukamMilionera (dot) com
Left Right

Umowa i warunki użytkowania i korzystania z serwisu SzukamMilionera (dot) com

Witamy w serwisie SzukamMilionera.com (zwanym w dalszej części dokumentu również "SzukamMilionera.com", "serwis", "nasz serwis", "nas" lub "my"), internetowym serwisie zapoznawczym dla Polaków na całym świecie, który pozwala dorosłym osobom na kontaktowanie się ze sobą przez internet. Niniejsze warunki użytkowania serwisu (zwane w dalszej części serwisu "Umową"), jest prawnie obowiązującą umową pomiędzy tobą a SzukamMilionera.com. Prosimy przeczytaj poniższą umowę dokładnie zanim zaczniesz używać naszego Serwisu. Użycie naszego serwisu czyni cię stroną tejże umowy i oznacza, że bezwarunkowo i w całości akceptujesz niniejszą umowę, nawet jeśli nie zarejestrujesz się jako użytkownik. Jeśli nie akceptujesz niniejszej umowy bezwarunkowo i w całości, nie używaj naszego serwisu i kliknij tu, aby go opuścić. Gdy już się zarejestrujesz i twoje konto zostanie aktywowane, w pełni staniesz się stroną niniejszej, prawnie obowiązującej umowy.

1. Kto Jest Uprawniony OSOBY NIEPEŁNOLETNIE NIE MOGĄ SIĘ REJESTROWAĆ I KORZYSTAĆ Z NASZEGO SERWISU. Podczas lub po rejestracji, SzukaMilionera.com może sporadycznie wymagać abyś dostarczył odpowiednie dokumenty i informacje potwierdzające, ze masz skończone 18 lat. Poprzez rejestrację i stanie się naszym użytkownikiem, potwierdzasz, ze masz skończone 18 lat i że nigdy nie byłeś skazany za, lub oskarżony o, zbrodnie, przestępstwo lub występek o charakterze seksualnym lub z użyciem przemocy (w tym za tak zwaną przemoc w rodzinie). 2. Forma Elektroniczna Poprzez wejście na stronę naszego serwisu lub zarejestrowanie sie jako użytkownik, zgaszasz się aby niniejszy dokument został ci dostarczony w formie elektronicznej. 3. Zmiany do Niniejszej Umowy W pełni rozumiesz i zgadzasz się, że SzukamMilionera.com może, poprzez uaktualnienie niniejszej wersji elektronicznej umowy, w każdej chwili, bez uprzedzenia i bez konieczności powiadamiania, zmienić lub skorygować niniejszą umowę lub wprowadzić do niej nowe warunki. Jakiekolwiek użycie naszego serwisu po uaktualnieniu niniejszej wersji umowy, stanowi zgodę na wprowadzone poprawki, zmiany lub nowe warunki. Jeśli nie wyrazisz zgody na wprowadzone poprawki, zmiany lub nowe warunki, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jako możesz zastosować, jest zaprzestanie używania naszego Serwisu.. 4. Rejestracja i Subskrypcja Możesz zostać użytkownikiem naszego serwisu bez konieczności wniesienia jakiejkolwiek opłaty. Jako użytkownik naszego Serwisu będziesz mógł korzystać z niektórych, ale nie wszystkich, narzędzi i usług dostępnych w naszym serwisie. Możemy wymagać żebyś został płatnym użytkownikiem Serwisu aby skorzystać z dodatkowych narzędzi i usług, w tym z możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami. Zapoznaj się z aktualnie obowiązującym cennikiem. Cennik ten jest częścią niniejszej umowy. W każdej chwili możemy zmienić obowiązującą cię okresową opłatę subskrypcyjną za korzystanie z naszego Serwisu. O zmianie opłaty poinformujemy cię z rozsądnym wyprzedzeniem. Jeśli nie jesteś zadowolony ze zmian w opłacie subskrypcyjnej, możesz wypowiedzieć nam umowę i zamknąć swoje konto poprzez napisanie do nas na adres podany na dole niniejszej umowy lub poprzez zalogowanie się i wybranie opcji Zakończ Subskrypcję (jeśli dalej chcesz korzystać z naszego Serwisu) lub poprzez wybranie opcji Zamknij Konto (jeśli nie chcesz dłużej korzystać z naszego Serwisu). 5. Wymagamy Aktualnych Danych Jeśli wykupisz opcję VIP lub Premium, nie pobieramy od ciebie numeru karty kredytowej i innych danych niezbędnych do pobrania zapłaty, tylko zlecamy tę usługę podmiotowi zewnętrznemu (np. PayPal), jednak wymagamy, abyś na swoim koncie w podmiocie zewnętrznym obsługującym płatności na naszym Serwisie zawsze utrzymywał swoje aktualne, pełne i prawdziwe dane niezbędne do pobrania od ciebie opłaty subskrypcyjnej. Zobowiązujesz się też do natychmiastowego uaktualnienia tych danych (np. numeru karty kredytowej, adresu, daty wygaśnięcia ważności karty kredytowej, itp.), jeśli tylko ulegną one choćby najdrobniejszej zmianie, tak aby dane te zawsze były, na dany moment, aktualne, pełne i prawdziwe. Zobowiązujesz się ponadto do natychmiastowego poinformowania podmiotu zewnętrznego przy pomocy którego opłacasz subskrypcję w naszym Serwisie, o każdorazowym ustaniu finansowania twojego rachunku, np. z powodu utraty karty kredytowej, blokady rachunku bankowego, itp., lub o naruszeniu bezpieczeństwa przy korzystaniu z rachunku płatniczego, np. nieuprawnionym ujawnieniu lub użyciu twojej nazwy użytkownika rachunku płatniczego lub hasła do owego rachunku. Zaistniałe w twojej informacji finansowej zmiany, wprowadzić możesz do swojego rachunku bezpośrednio na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego przy pomocy którego dokonujesz płatności. Jeśli nie wprowadzisz tych zmian i, z tego lub jakiegoś innego powodu, podmiot zewnętrzny nie będzie w stanie dokonać w twoim imieniu płatności z tytułu opłaty subskrypcyjnej za korzystanie z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na to, aby SzukamMilionera.com, w dalszym ciągu mógł obciążać cię opłatą subskrypcyjną aż do momentu zakończenia subskrypcji, potwierdzonego przez ciebie, w razie żądania z naszej strony, w formie pisemnej. 6. Zakres Usług Nasz Serwis umożliwia kontakt z innymi jego użytkownikami. SzukamMilionera.com nie jest swatką/ swatem ani agencją matrymonialną i nie jest zobligowany do znalezienia partnera, męża lub żony żadnemu ze swoich użytkowników. 7. Okresowe Powtarzające się Opłaty dla opcji Premium i VIP Jeśli wykupisz Premium lub VIP, poprzez zawarcie niniejszej umowy, potwierdzasz, że w pełni rozumiesz i zgadzasz się, aby opłaty z tytułu subskrypcji były od ciebie pobierane w regularnie powtarzających się okresach (np. co miesiąc), aż do momentu zakończenia przez ciebie subskrypcji lub zamknięcia konta, i że na tobie spoczywa pełna i wyłączna odpowiedzialność za zakończenie subskrypcji lub zamknięcie konta. Jednocześnie upoważniasz SzukamMilionera.com do naliczania i pobierania od ciebie tychże opłat aż do momentu udanego zakończenia przez ciebie subskrypcji. Po rozpoczęciu przez ciebie subskrypcji, SzukamMilionera.com może pobierać od ciebie okresowe opłaty (np. co miesiąc), bez konieczności dodatkowego upoważnienia lub komunikowania się z tobą - aż do momentu zakończenia twoje subskrypcji, na żądanie SzukamMilionera.com, potwierdzonej przez ciebie pisemnie. Takie pisemne potwierdzenie nie będzie miało wpływu na opłaty pobrane od ciebie przez SzukamMilionera zanim SzukamMilionera.com, otrzymawszy od ciebie pisemne potwierdzenie, będzie mógł w rozsądnym terminie dokonać zamknięcia twojej subskrypcji. Aby zamknąć swoje konto lub zakończyć subskrypcję, przejdź do http://www.SzukamMilionera.com. 8. Wypowiedzenie Jeśli posiadasz opcję Premium lub VIP, możesz zakończyć subskrypcję naszego serwisu w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu. Zakończenie subskrypcji liczyć się będzie od momentu otrzymania przez Nas wypowiedzenia droga pisemną lub elektroniczną (e-mailem).

SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia lub zakończenia zawartej z tobą umowy serwisowej, i ograniczenia lub uniemożliwienie ci dostępu do serwisu lub niektórych usług - całkowicie dowolnie, w każdej chwili, natychmiastowo i bez uprzedzenia. SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usług w każdej chwili i bez uprzedzenia, a ty zwalniasz SzukamMilionera.com z wszelkiej odpowiedzialności wobec ciebie i osób trzecich, za skutki zmiany, zawieszenia lub zakończenia oświadczenia usług przez SzukamMilionera.com.

Jeśli w danym momencie wypowiemy ci umowę, zakończymy świadczenie usług lub uniemożliwimy dostęp do naszego serwisu, ponieważ złamałeś postanowienia niniejszej umowy, nie zwrócimy ci żadnych wcześniej dokonanych przedpłat.

Jeśli zakończysz swoją subskrypcję, pozostanie ona ważna i aktywna aż do końca aktualnie opłaconego okresu subskrypcji, za który to okres dokonałeś opłaty jeszcze przed zakończeniem subskrypcji. Jeśli złamałeś przynajmniej jedno postanowienie niniejszej umowy, możemy zablokować ci dostęp do twojego konta, skasować zakazaną zawartość lub nie dopuścić do publikacji całości lub części twojego profilu. Możemy również zablokować twój dostęp do całości lub części serwisu, na stałe lub tymczasowo.

SzukamMilionera.com może dezaktywować konta tych użytkowników, którzy nie używali serwisu przez okres 2 miesięcy lub dłużej (liczone jako ostatnie zalogowanie się w serwisie) - chyba, że jesteś płatnym użytkownikiem.

9. Niekomercyjne Wykorzystanie i Nieprzechodniość Nasz serwis służy do osobistego użytku przez pojedynczego indywidualnego użytkownika i nie może być użyty w połączeniu z jakąkolwiek działalnością komercyjną lub gospodarczą. Organizacje, firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą (za wyjątkiem, gdy są tu w celach prywatnych nie związanych z prowadzona działalnością) nie mogą zostać użytkownikami Serwisu i nie mogą go używać w jakimkolwiek celu. Nielegalne lub nieuprawnione użycie naszego Serwisu, włączając w to zbieranie adresów e-mailowych lub nazw użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób, w celu późniejszego zachęcania do skorzystania z innych usług, lub w innym celu, lub nieupoważnione używanie ram ("framing") lub nieupoważnione kierowanie na stronę naszego serwisu, będzie poddane śledztwu i ścigane z wykorzystaniem prawnie dostępnych środków w celu postawienia zarzutów prawnych, włączając w to bez ograniczenia zarzuty cywilne, kryminalne i zakaz wykonywania działalności. 10. Nieprzechodniość Praw Członkowskich Nie możesz upoważnić innych osób do korzystania z twojego konta i nie możesz przekazać swoich praw wynikających z posiadania u Nas konta, żadnej innej osobie, organizacji, instytucji lub firmie. 11. Właściwe Prowadzenie się i Zamieszczanie Treści Jesteś w całości odpowiedzialny za treści i informacje, które zamieszczasz na naszym Serwisie lub wysyłasz do innych użytkowników. Nie będziesz zamieszczał na stronach naszego serwisu, ani przesyłał do innych użytkowników, żadnych treści i informacji o charakterze oszczerczym, nieprawdziwym, obelżywym, sprośnym, znieważającym, seksualnym, pogróżek, dokuczliwym, rasistowskim, lub treści i materiałów nielegalnych, lub innych treści i materiałów, które naruszają lub łamią prawo osób trzecich, włączając w to bez ograniczeń, prawo własności intelektualnej i prawo do prywatności lub wizerunku publicznego. Używał będziesz naszego Serwisu w sposób zgodny z odpowiednimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Nie będziesz umieszczał na swoim profilu żadnych treści odwołujących się lub wzmiankujących wątki seksualne i nie będziesz używał języka sugerującego lub nawiązującego do treści seksualnych, oraz nie będziesz dodawał zdjęć zawierających nagość lub treści pornograficzne. Nie będziesz umieszczał na swoim profilu, w jakiejkolwiek formie, żadnych danych kontaktowych ani żadnych treści po których te dane można by zidentyfikować. Nie będziesz umieszczał na swoim profilu zdjęć, które zawierają adres internetowy lub jakiekolwiek dane kontaktowe. Nie będziesz umieszczał na swoim profilu zdjęć, które nie przedstawiają ciebie. Nie będziesz umieszczał na swoim profilu zdjęć, które przedstawiają inne osoby, nawet jeśli te osoby udzieliły ci zgody na publikowanie ich zdjęć. Nie będziesz używał naszego serwisu aby reklamować naszym użytkownikom, lub zachęcać ich, do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług. Nie będziesz przesyłał do innych użytkowników tak zwanych łańcuszków e-mailowych ani spamu. Nie będziesz w jakikolwiek sposób zamieszczał na naszym serwisie, rozprowadzał, odtwarzał lub reprodukował, chronionych prawem autorskim materiałów, znaków towarowych, lub innych prawnie zastrzeżonych informacji, bez uprzedniego uzyskania zgody ich właściciela. SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo do odrzucenia, dezaktywowania lub skasowania każdego profilu lub zdjęcia, które narusza powyższe zakazy. SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania sporów pomiędzy tobą a innymi użytkownikami.

Użytkownicy międzynarodowi. Nasz serwis oferuje swoje usługi z terytorium USA. SzukamMilionera.com nie gwarantuje, że serwis SzukamMilionera.com będzie stosowny i dostępny w innych krajach. Jeśli korzystasz z naszego serwisu z miejsca innego niż USA, robisz to z własnej woli i jesteś w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa, w zakresie w jakim lokalne prawo powinno być w danej sytuacji stosowane. Jako nasz użytkownik zgadzasz się, aby SzukamMilionera.com mógł zbierać, używać i dalej przekazywać twoje osobiste informacje zgodnie z Polityką Prywatności serwisu SzukamMilionera.com, w tym, od czasu od czasu, przekazanie poza granice twojego kraju.

Rozumiesz i zgadzasz się, że SzukamMilionera.com może przeglądać i usuwać wszelkie treści, pozdrowienia, wiadomości, zdjęcia itp. (łącznie określane dalej mianem "Treści"), w całości lub w części, które według uznania SzukamMilionera.com, łamią postanowienia niniejszej umowy lub które mogą być obraźliwe, nieautentyczne, nieprawdziwe, nielegalne, lub które mogą naruszać prawa lub godzić w bezpieczeństwo innych użytkowników.

Poprzez umieszczenie Treści w jakiejkolwiek publicznej części naszego serwisu, automatycznie nadajesz oraz gwarantujesz i potwierdzasz, ze nie ma przeszkód prawnych abyś takiego nadania dokonał, SzukamMilionera.com, jej partnerom, licencjobiorcom, i następcom prawnym, nieodwołalne, bezterminowe, nie-wyłączne, w pełni opłacone i ważne na cały świat, prawo do kopiowania, używania lub odtwarzania, wystawiania na widok publiczny, reprodukowania, adaptowania, modyfikowania i rozprowadzania informacji i treści, i do tworzenia z nich prac pochodnych, lub do umieszczenia ich w innym pracach, i do udzielania dalszych licencji i pozwoleń na wykorzystanie tychże informacji i treści. W pełni potwierdzasz i gwarantujesz, że publiczne zamieszczanie i wykorzystanie twoich treści przez SzukamMilionera.com, nie naruszy i nie złamie praw jakichkolwiek osób trzecich.

Poniższy paragraf wskazuje przykłady treści, których nie możesz umieszczać na stronach naszego serwisu. SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo do prowadzenia dochodzenia i powzięcia odpowiednich kroków prawnych, zależnie od swojego uznania, wobec wszystkich tych, którzy zamieszczają niedozwolone treści, włączając, bez ograniczeń, usunięcie niewłaściwych treści z naszego serwisu i zamknięcie konta użytkownika odpowiedzialnego za ich zamieszczanie. Odnosi się to, ale nie ogranicza, do treści które: są w oczywisty sposób obraźliwe dla społeczności naszych użytkowników, w tym promujących rasizm, zajadłość, nienawiść lub zachęcających do przemocy wobec kogokolwiek i jakiejkolwiek grupy; nękają lub namawiają innych do nękania osoby lub grupy osób; są rozprowadzaniem wiadomości-śmieci, wiadomości "łańcuszkowych", lub masowym rozsyłaniem wiadomości typu "spamming"; są promowaniem informacji, o których wiesz, ze są fałszywe, wprowadzają w błąd i zachęcają do działania niezgodnego z prawem, lub do zachowań które są znieważające, mają charakter pogróżek, są nieprzyzwoite, obelżywe lub oszczercze; są promowaniem niezgodnej z prawem lub nieupoważnionej kopii prac należących do innych osób, w tym dostarczanie pirackich wersji oprogramowania lub łączy do ich pobrania, dostarczanie informacji do przechytrzenia urządzeń zabezpieczających zainstalowanych przez producenta, lub dostarczanie pirackich kopii plików zdjęciowych, dźwiękowych lub wizualnych, lub łączy do tychże plików; zawierają chronione lub dostępne tylko z pomocą hasła, strony, ukryte strony lub obrazy; zawierają materiały wykorzystujące osoby poniżej 18 roku życia w kontekście seksualnym lub przemocy, lub proszące o osobiste informacje od osób poniżej 18 roku życia; stanowią instruktarz na temat nielegalnych działań takich jak wytwarzanie lub zakup nielegalnej broni, naruszanie prywatności innych osób, lub tworzenie lub rozprowadzanie wirusów komputerowych; proszą od innych osób o hasło lub osobiście identyfikujące informacje dla celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem; które angażują w działalność komercyjną i/ lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony naszego serwisu, taką jak konkursy, loterie, wymiany barterowe, reklama i piramidy finansowe. Korzystanie przez ciebie z serwisu, włączając w to, ale nie ograniczając się do, treści jakie zamieszczasz, musi być w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami prawnymi.

Nie wolno ci brać udziału w reklamie lub napraszaniu się innym użytkownikom. Zakaz ten dotyczy napraszania się lub reklamy w celu kupna lub sprzedaży produktów lub usług poprzez nasz serwis lub do brania udziału w przyjęciach i innych imprezach, lub dla celów komercyjnego marketingu sieciowego. Nie wolno ci przekazywać dalej innym użytkownikom tak zwanych łańcuszków i wiadomości-śmieci. Chociaż SzukamMilionera.com nie może monitorować zachowania swoich użytkowników poza stronami naszego serwisu, złamanie niniejszej umowy stanowić będzie również jakiekolwiek użycie informacji uzyskanych z naszego serwisu, w celu dokuczania, urągania i czynienia krzywdy innym osobom, lub do kontaktowania się, reklamowania, lub namawiania, w celu dokonania zakupu przez naszych użytkowników, bez ich wcześniejszej jednoznacznie wyrażonej zgody. W celu ochrony naszych użytkowników przed taką reklamą i namawianiem, rezerwujemy sobie prawo do ograniczenia liczby wiadomości, które użytkownik może wysłać do innych użytkowników w okresie 24 godzin lub w innym okresie, który uznamy za stosowny, do liczby którą my uznamy za odpowiednią.

Wszystkie dane zawarte w twoim Portrecie Użytkownika, muszą być prawdziwe, aktualne i pełne.
12. Zmiany w Zakresie Świadczonych Usług i Dostępu do Serwisu Podczas gdy SzukamMilionera.com dokłada starań aby strony internetowe naszego serwisu dostępne były przez 24 godziny na dobę, nie gwarantujemy, że dostęp będzie nieprzerwany i bezbłędny. Dostęp do naszego serwisu będzie ograniczony lub zawieszony tymczasowo i bez uprzedzenia w przypadku krachu systemu, konieczności konserwacji lub naprawy, lub z powodów pozostających poza naszą kontrolą. SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo, aby w dowolnym czasie, zmienić lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usług (lub ich części), z uprzedzeniem lub bez. Zgadzasz się, ze SzukamMilionera.com nie ponosi prawnej odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnych osób trzecich, za zmiany, przerwy lub zaprzestanie świadczenia usług. 13. Zablokowanie Dostępu na Podstawie Numeru IP Aby chronić dobre imię naszego serwisu, SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym czasie, do zablokowania wybranym adresom IP dostępu do naszego serwisu. 14. Przyjęcie Odpowiedzialności i Zobowiązanie do Pokrycia Strat Przyjmujesz na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich strat, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym uzasadnionych wydatków na obsługę prawną), związanych lub wynikających z używania przez ciebie naszego Serwisu, włączając w to, bez ograniczenia, złamanie przez ciebie postanowień niniejszej umowy. Oświadczasz, że sam w pełni pokryjesz owe koszty, zobowiązania i wydatki, i nie będziesz ich pokrycia żądał od, ani, w związku z nimi rościł jakichkolwiek odszkodowań do, serwisu SzukamMilionera.com, jego kierownictwa, zarządu, właścicieli, pracowników, agentów, przedstawicieli i związanych z serwisem osób trzecich.

W przypadku gdy wobec nas zostanie wysunięte roszczenie lub rozpoczęte postępowanie, spowodowane twoich działaniem na naszym Serwisie, włączając w to, bez ograniczenia, naruszenie lub niedotrzymanie przez ciebie postanowień niniejszej umowy, lub jakiekolwiek zarzuty lub skargi wobec ciebie przez inne osoby, zgadzasz się pokryć wszelkie koszty owych roszczeń i zarzutów, przejąć za nie odpowiedzialność, i w pełni bronić Nas i naszych interesów w sporze lub postępowaniu prawnym. Zgadzasz się również w pełni, w rozsądnych granicach wyznaczonych potrzebami obrony, współpracować z nami w celu odparcia roszczenia i umożliwienia nam przejęcia wyłącznego prawa do obrony i pełnej kontroli nad sprawą.
15. Opublikowana Treść - Zwolnienie od Odpowiedzialności Opinie, opowiadania i relacje, artykuły, porady, oświadczenia, oferty i inne informacje i treści udostępniane na stronach SzukamMilionera.com, należą do ich autorów, nie zaś SzukamMilionera.com, i nie koniecznie można na nich polegać. Za treści publikowane na naszych stronach odpowiadają wyłącznie ich autorzy i SzukamMilionera.com nie gwarantuje, że treści te są rzetelne, kompletne lub przydatne. SzukamMilionera.com nie uważa za swoje, nie aprobuje, i nie jest odpowiedzialny za rzetelność i wiarogodność jakiejkolwiek opinii, porady lub oświadczenia zamieszczonych w naszym serwisie. W żadnym wypadku SzukamMilionera.com nie będzie odpowiedzialny za straty lub szkody powstałe w wyniku polegania na informacjach i innych treściach publikowanych na naszym Serwisie lub przekazywanych naszym użytkownikom. 16. Prywatność i Ujawnianie Informacji Prywatnych SzukamMilionera.com nie jest odpowiedzialny za ewentualne użycie przez ciebie osobistych informacji w naszym Serwisie. Ostrożnie dobieraj informacje, które zamieszczasz w naszym Serwisie lub przekazujesz innym użytkownikom. SzukamMilionera.com rezerwuje sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorować materiałów zamieszczanych w publicznym i innych częściach naszego Serwisu. SzukamMilionera.com ma prawo usunąć każdy materiał, który łamie, lub rzekomo łamie, którykolwiek z punktów niniejszej umowy; niezależnie od tego, ty pozostajesz w pełni odpowiedzialny za zawartość materiałów, które zamieszczasz w publicznych i innych częściach naszego Serwisu i za wiadomości, które przesyłasz poprzez nasz Serwis.

Prywatność. Używanie Serwisu i jego stron internetowych jest także regulowane przez Politykę Prywatności. Twoja osobista informacja (włączając drażliwe informacje osobiste), którą zamieszczasz, będzie przechowywana na naszych komputerach. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas tej informacji do konstrukcji portretu zainteresowań, preferencji i wzorów zachowań, w celu umożliwienia ci korzystania z Serwisu. Weź pod uwagę, że informacja którą zamieszczasz, może być wysłana do innego kraju, gdzie nasze serwery lub dostawcy usług hostingowych mogą być zlokalizowani. Zostając użytkownikiem Serwisu, wyrażasz zgodę na (i) przekazywanie twojej osobistej informacji na teren Stanów Zjednoczonych; (ii) używanie tej informacji; (iii) przekazywanie twojej osobistej informacji do dostawców Serwisu, jeśli wymaga tego zapewnienie funkcjonowania i działalności operacyjnej Serwisu, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
17. Bezpieczeństwo Konta i Hasła Jesteś odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy twojego adresu e-maliowego i hasła, których używasz do logowania, a ty zgadzasz się na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie działania mające miejsce przy użyciu twojej nazwy użytkownika, adresu e-maliowego i hasła. SzukamMilionera.com ma prawo, zależnie od swojego uznania, dezaktywować, zawiesić, skasować lub w inny sposób odmówić świadczenia usług, zamknąć konto, usunąć lub zmienić zapisy w jakiejkolwiek publicznej lub prywatnej części Serwisu. Zgadzasz się (a) natychmiast poinformować SzukamMilionera.com o każdym nieuprawnionym użyciu twojej nazwy użytkownika lub adresu e-mailowego i hasła, i o każdym naruszeniu bezpieczeństwa tych danych, i (b) upewnić się, że opuszczasz swoje konto na końcu każdej sesji. SzukamMilionera.com nie będzie odpowiedzialny na straty i szkody wynikłe z niedotrzymania przez ciebie tego obowiązku. W szczególności powinieneś uważać przy logowaniu się na konto z komputerów umieszczonych w miejscach publicznych lub do których dostęp mają inni użytkownicy, tak, aby nikt inny nie mógł zobaczyć lub zapisać twojego hasła, adresu e-mailowego i innych osobistych danych. Jeśli używasz komputer wspólnie z innymi osobami, powinieneś rozważyć, czy nie wyłączyć automatyczne logowanie. 18. Zastrzeżone Prawa Właścicielskie SzukamMilionera.com jest właścicielem i posiada pewne zastrzeżone prawa do Serwisu. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne prawnie zastrzeżone informacje należące do SzukamMilionera.com lub jego licencjodawców. Dodatkowo, użytkownicy mogą zamieszczać prawnie zastrzeżone lub będące czyjąś własnością informacje, które mogą być chronione prawnie, nawet jeśli nie są jako takie przedstawiane. Z wyjątkiem tych informacji, które znajdują się w domenie publicznej lub na opublikowanie których otrzymałeś zgodę, nie będziesz kopiował, modyfikował, publikował, rozprowadzał, odtwarzał, wystawiał lub sprzedawał żadnej takiej, będącej czyjąś własnością, informacji. Poprzez zamieszczenie informacji, zdjęć lub treści w jakiejkolwiek publicznej (tj. widocznej dla innych zarejestrowanych użytkowników) części Serwisu, automatycznie nadajesz, gwarantujesz oraz oświadczasz, że masz prawo do nadania, serwisowi SzukamMilionera.com, nieodwołalnego, wiecznego, bez wyłączeń, w pełni opłaconego prawa (licencji) na cały świat do używania, kopiowania, odtwarzania, pokazywania i rozprowadzania tychże informacji i zawartości, i do wykorzystywania ich do tworzenia innych dzieł, lub do umieszczania w innych dziełach, i do udzielania dalszych sublicencji na wyżej wymienione działania. 19. Klauzula Rozłączności Postanowień Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną w odniesieniu do obowiązującego prawa, włączając w to, bez ograniczeń, wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, i klauzule ograniczonej odpowiedzialności, wyszczególnione wcześniej, wtedy nieważne lub niewykonalne postanowienia niniejszej umowy zostaną zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienia, zaś pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną bez zmian. 20. Zastosowanie SzukamMilionera.com może, a ty nie, wyznaczyć, przekazać, oddać w podwykonanie lub delegować prawa, obowiązki lub powinności z niniejszej umowy wynikające. 21. Naruszenie Praw Autorskich i Procedura Usunięcia Jeśli zobaczysz na stronach naszego serwisu materiał do którego posiadasz zastrzeżone prawa, zamieszczony bez twojego pozwolenia, możesz złożyć notę o naruszeniu praw autorskich na ręce SzukamMilionera.com. Ażeby złożyć nam notę o naruszeniu praw autorskich, musisz skontaktować się z nami pisemnie, zawierając w swojej korespondencji następujące elementy (skonsultuj się ze swoim prawnikiem lub sprawdź Copyright Act/ Ustawę O Prawie Autorskim, aby upewnić się, że właśnie takie są aktualne wymagania): 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone. 2. Dokładne określenie prawnie zastrzeżonych dzieł, które zostały rzekomo naruszone, lub wyliczenie, w formie oświadczenia, tychże prac na SzukamMilionera.com. 3. Określenie materiałów, które rzekomo naruszają prawa autorskie lub są przedmiotem działalności naruszającej prawa autorskie, a które powinny być usunięte, lub dostęp do których ma zostać zablokowany; opis taki ma być wystarczający dla zlokalizowania tychże materiałów. Dostarczenie łączy URL w przesłanej do nas wiadomości e-mailowej, jest najlepszym sposobem na szybkie zlokalizowanie tych materiałów. 4. Informacje pozwalające SzukamMilionera.com na skontaktowanie się z osobą składająca zażalenie, takie jak adres, numer telefonu, a także, jeśli to możliwe, elektroniczny adres e-mailowy pozwalający na kontakt z osoba składającą zażalenie. 5. Oświadczenie osoby składającej zażalenie, iż działa ona w dobrej wierze z przekonaniem, że używanie materiałów w sposób określony w zażaleniu, rzeczywiście nie jest autoryzowane przez właściciela tych materiałów, jego agenta, lub przez obowiązujące prawo. 6. Oświadczenie, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe, i że osoba je składająca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela tegoż niepodzielnego i rzekomo naruszonego prawa.

W ten sposób napisane zażalenie powinno zostać wysłane na specjalnie do tego przeznaczony adres e-mailowy legal (at) SzukamMilionera (dot) com. Weź pod uwagę, ze każdy kto celowo wprowadza w błąd przy informowaniu o naruszeniu praw autorskich, będzie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.
22. Wyłączenie Odpowiedzialności z Tytułu Rękojmi Używasz Serwis wyłącznie na własną odpowiedzialność. Cała zawartość i wszystkie usługi świadczone przez SzukamMilionera.com, udostępniane są na zasadzie "taki jaki jest" (as is) i "jeśli jest dostępny" (as available). Ani SzukamMilionera.com, ani nikt z jej partnerów, filii lub wyznaczonych osób, ani nikt z jej kierownictwa, zarządu, pracowników, agentów, dostawców zawartości, grafików, dostawców, dystrybutorów, dostawców obsługi płatniczej, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców, i innych osób i podmiotów powiązanych (zwanymi razem Podmiotami Powiązanymi), nie gwarantuje, że używanie Serwisu nie odbędzie się bez przerw i błędów. Ani SzukamMilionera.com, ani żaden Podmiot Powiązany, nie gwarantuje prawdziwości, rzetelności i kompletności treści zamieszczonych i zawartych w Serwisie. SzukamMilionera.com NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, I WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI, WYRAŻONEJ, DOMYŚLNEJ LUB USTAWOWEJ, WŁĄCZAJĄC W TO RĘKOJMIĘ KUPIECKĄ - PRAWNĄ I FIZYCZNĄ, ANI TEŻ NIE UDZIELA GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. 23. Ograniczenie Odpowiedzialności W żadnym wypadku SzukamMilionera.com nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, będące wynikiem innych działań, lub pośrednie, szkody (włączając w to, bez ograniczenia, straty z tytułu utraty danych, utraty oprogramowania, koszt znalezienia zastępczego serwisu, lub z powodu przerwy w świadczeniu usług), wynikające z użycia lub niemożności użycia Serwisu, nawet jeśli SzukamMilionera.com lub jej agenci, lub reprezentanci, są świadomi lub zostali uprzedzeni, o możliwości zaistnienia takich szkód. Odpowiedzialność SzukamMilionera.com względem ciebie, z jakiegokolwiek tytułu, i bez względu na rodzaj podjętego działania, będzie zawsze i w każdej sytuacji nie wyższa niż kwota, wpłacona przez ciebie do SzukamMilionera.com podczas użytkowania przez ciebie Serwisu. Ponadto, SzukamMilionera.com zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności, niezależnie od podjętego działania, z tytułu zaniechań lub zaniedbań czynionych przez innych użytkowników lub członków Serwisu (włączając w to nieuprawnionych użytkowników). Niektóre prawodawstwa ograniczają rozmiar rękojmi i gwarancji, zrzeczeń się tychże, a także ograniczeń odpowiedzialności, i z tego powodu, powyższe zrzeczenia się i ograniczenia rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności, mogą nie mieć wobec ciebie zastosowania. 24. Jurysdykcja Niniejsze warunki świadczenia usług podlegają prawodawstwu Republiki Panamy. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego naszej witryny internetowej lub Serwisu, zgadzasz się, aby spór ten podlegał prawodawstwu Republiki Panamy, bez względu na jego ewentualną sprzeczność z istniejącymi przepisami w kraju twego zamieszkania. Zgadzasz się na podleganie w tym zakresie jurysdykcji sądów Panama City, w Panamie, i na rozstrzygniecie przez nie zaistniałego sporu. 25. Zrzeczenie się Prawa do Pozwu Zbiorowego Ewentualne roszczenia wobec nas wysuwać możesz tylko jako osoba indywidualna, nigdy zaś jako członek lub przedstawiciel grupy w pozwie zbiorowym, lub w pozwie w imieniu grupy konsumentów. Jeśli sędzia uzna, że zrzeczenie się przez ciebie prawa do uczestniczenia w pozwie zbiorowym lub w pozwie w imieniu grupy konsumentów (representative action), nie ma zastosowania w ramach istniejącego prawa, powyższy zapis arbitrażowy nie będzie miał zastosowania, i ewentualne roszczenia rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy odpowiedniej jurysdykcji (sądy inne niż zajmujące się małymi roszczeniami), na co obie strony niniejszym wyrażają zgodę. 26. Spójność Umowy Niniejsza umowa, na którą wyrażasz zgodę i której stałeś się stroną w momencie pierwszego użycia Serwisu, i co dalej potwierdziłeś stając się zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, zawiera wszystkie uzgodnienia pomiędzy tobą a SzukamMilionera.com, dotyczące używania Serwisu lub naszej witryny internetowej. Jeśli którykolwiek z punktów niniejszej umowy okaże się nieważny, pozostałe zapisy niniejszej umowy pozostają z pełną i obowiązującą mocą. 27. Dane Kontaktowe W razie pytań dotyczących wymienionych w punktach powyżej praw i restrykcji, skontaktuj się z nami pod adresem podanym na stronie Kontakt. Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy. 27. Ochrona Znaku SzukamMilionera.com jest prawnie chronionym znakiem usługowym i towarowym.

[ Do góry ]